Person Name
Person Position
External
Internal
Fax
Mobile
นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 02-281-5555 1901,
1902
02-281-6979 081-896-1209
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453