Person Name
Person Position
External
Internal
Fax
Mobile
รองศาสตราจารย์กำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02-281-6350,
02-628-6352,
02-628-634
1112,
4076,
4077
02-280-4272 081-938-0269
นางผานิตย์  มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02-282-0068,
02-628-6151
1114,
1115
02-282-0068 081-829-8144
นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02-628-5612,
02-628-6152
1120,
1121
02-281-3490 081-840-9149
นายสุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 02-6105201 02-6105315   02-354-5595 081-8189875
นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ศธภ.3 ลพบุรี 02-280-2871 1128 1129 02-280-2853 089-890-3920
นายดิศกุล  เกษมสวสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจที่ 02-2802846 1130 1131 02-2802872  
นายพิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02-6286146 02-2802912 1017 1019 02-2802941  
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6  ศธภ. 11 สงขลา 02-280-2874 1134 1135 02-280-2847  
นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจที่ 02-2802854 1136 1137 02-2802872 084-5554985
นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจที่3,9,11,13 02-2802842 1128 1129 02-2802876 081-864-5035
นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจที่ 02-2802886 1140 1141 02-2802877  
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 4 และ 5ศธภ. 6 ราชบุรี 02-280-2878 1142 1143 02-280-2851 080-665-7979
นายวีระกุล  อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 8 02-2802879 1144 1145 02-2802850 081-8377003
นายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14  ศธภ. 8 นครราชสีมา 02-280-2880 1146 1147 02-280-2852 081-906-1824
นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02-6286151 1115 , 1114 02-2820068  
นายชาญวิทย์  ทับสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12  ศธภ. 7 อุดรธานี 02-280-2884 1151 02-280-2882 081-891-2061
  ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา Senior Advisor 02-628-5613 1160 02-628-6156  
นายดำรง  ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ Senior Advisor 02-628-6154 1125 02-282-0022 081-855-4387
  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ Senior Advisor        
  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02-282-2668 1157-8 02-628-5615  
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453