Person Name
Person Position
External
Internal
Fax
Mobile
นายภานุรุจ  กลิ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 02-281-5555 1801 02-281-7166 -
นายประชาคม  จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 02-6271203 02-2801830 1024 02-2801830  
นางปัทมา  วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 02-509-3654,
      02-509-3655
1101 02-943-6020 087-702-3683
090-197-6031
พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02-281-5555 1031 02-281-1318 090-197-6041
นางสาวสมฤทัย  ทรงสิทธิโชค ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 02-815-5555 02-280-2950 1252 02-280-2950 090-197-6033
นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 02-281-5555 1901,
1902
02-281-6979 081-896-1209
นางพุทธชาด  ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 02-281-5555 1906 02-281-5487 08-5115-3110
090-197-6045
นางณัฏฐี  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 02-280-2939 1011,
1012
02-280-2939 091-757-1310
090-197-6055
นางกฤติพร  สุขกมล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ 02-281-5555 1052 02-282-2546 090-197-6057
นายศิริชัย  จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา 02-281-5555 1305,
1307
02-509-4913 083-546-3148
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453