Sec name
Eng name
Sec address
Eng address
Web Site
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน       เว็บไซต์
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       เว็บไซต์
สำนักพัฒนาวัตกรรมการจัดการศึกษา       เว็บไซต์
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       เว็บไซต์
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา       เว็บไซต์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       เว็บไซต์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน       เว็บไซต์
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน       เว็บไซต์
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน       เว็บไซต์
สถาบันภาษาอังกฤษ       เว็บไซต์
สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้       เว็บไซต์
สำนักบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย       เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission 328 ถนนศรีอยุธยา  แขวงราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400
  เว็บไซต์
สำนักอำนวยการ Bureau of General Administer สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาคาราชวัลลภ  ชั้น 1   เว็บไซต์
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา       เว็บไซต์
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา       เว็บไซต์
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา       เว็บไซต์
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ       เว็บไซต์
สำนักส่งเสริมและ  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร       เว็บไซต์
สำนักส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา       เว็บไซต์
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453