Sec name
Eng name
Sec address
Eng address
Web Site
สำนักหน่วยงานตามโครง สร้างภายใน       เว็บไซต์
สำนักสำนักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ       เว็บไซต์
สำนักนิติการ Bureau of Legal Affairs สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 10   เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Vocational Education Commission อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
319  
วังจันทรเกษม  
ถนนราชดำเนินนอก
  เว็บไซต์
สำนักอำนวยการ Bureau of General Administer สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาคาราชวัลลภ  ชั้น 1   เว็บไซต์
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา       เว็บไซต์
สำนักมาตรฐาน การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ       เว็บไซต์
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา       เว็บไซต์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Public Sector Development Group     เว็บไซต์
หน่วยตรวจสอบภายใน       เว็บไซต์
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้       เว็บไซต์
ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ       เว็บไซต์
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา       เว็บไซต์
ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ       เว็บไซต์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา       เว็บไซต์
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453